Ruukku 11 calls for proposals – Ruukku 11 kutsuu ehdotuksia

The theme for RUUKKU #11 is How to do things with performance? An interest in performances, actions, practices and change is shared by artistic research and performance studies. Performance or performing can function as a central research method, as the medium of research or as part of the presentation of research outputs. How is performance as research actually done? What and how can things be done with performance?

Proposals for articles, expositions or shorter contributions (voices) are invited for no later than 31.3. The editors of this issue are Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola. The entire call is available here http://ruukku-journal.fi/en/issues/11/call

NB. the book advertised in the image is not related to the call.

*

RUUKKU #11 numeron teemana on Miten tehdä asioita esityksellä? Kiinnostus esityksiin, toimintaan, käytäntöihin ja muutokseen yhdistää taiteellista tutkimusta ja esitystutkimusta. Esitys tai esittäminen voivat toimia keskeisenä tutkimusmenetelmänä, tutkimuksen mediumina, tai osana tutkimustulosten esittelyä. Miten esityksellä tutkiminen aktuaalisesti tapahtuu? Mitä ja miten voimme tehdä asioita esityksellä?

Ehdotukset artikkeleiksi, ekspositioiksi tai lyhyemmiksi puheenvuoroiksi toivotaan 31.3. mennessä. Numeron toimittavat Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola. Kutsu kokonaisuudessaan löytyy täältä http://ruukku-journal.fi/fi/issues/11/call

Huom. kuvassa mainostettu kirja ei liity kutsuun.

What did we do in 2017 – a summary

 

The research project How to do things with performance? began already in the autumn 2016, but the year 2017 was our first whole year of working. None of the researchers in the project did work full time in this project for the whole year, and some of us officially not at all, but a lot of things were nevertheless done.

We made some shared publications: The Ice-Hole Live Art Journal issue #6 , published last spring, based on material from the kick-off seminar in autumn 2016 was a good opening towards the Live Art scene, by being at the same time a documentation  of the seminar and a collection of perspectives,  standpoints and examples of how to do things with performance. Also edited by Pilvi Porkola, the Performance artist’s workbook: On teaching and learning performance art. Essays and exercises. (Theatre Academy Publication Series 61.) was published last autumn and contains, besides a large amount of exercises from performance artists all over the world, articles by all researchers in the project. It is also openly available online. The first text written together, based on a jointly held workshop, in Finnish, with the title “Miten tehdä asioita esityksellä – annetuissa (työpaja) olosuhteissa” [How to do things with performance – in given (workshop) circumstances] is published in TAHITI journal 3/2017.

The highlights of the first year conferences and seminars that we participated in with joint presentations, papers and events. The conference tour of the summer began at home, with a two-hour, four-part workshop “What is Given?” at the SAR (Society for Artistic Research) conference Please Specify! in Helsinki 28-29 April 2017. The next stop after that was a two-day event comprised of workshops, presentations and performances under the heading “Accessing Performance”, as part of the Camino events program of the Artistic Research Pavillion in Venice 17-18 May 2017. For this years PSi-(Performance Studies International) conference we did not receive a panel of our own, an thus each of us presented their work in the  (Artistic Research Working Group) as part of PSI#23 Overflow  conference in Hamburg 8-11 June 2017. At the IFTR (International Federation for Theatre Research) conference Unstable Geographies – Multiple Theatricalities in Sao Paulo 10-14 July 2007, we gave our papers in two different panels, “Performance Philosophy” and “Body, Space and Performativity”, because each panel had three presenters. Besides that we visited the  Sao Paulo Escola del Teatro and held a joint workshop- performance in four parts there on 6 July 2017.

In the autumn we again focused on work at home: 7 October 2017 we organised a seminar event “How to do things with performance?” at the New Performance Turku Festival, where both Pilvi Porkola and Tero Nauha also performed their own shows.  The Helsinki launch of the Performance Artist’s Workbook  on 11 October and the public discussions with Charles Garoian and Ray Langenbach  on 26 October, and with Tero Nauha and Pilvi Porkola  on 1 November, were organised in collaboration with Muu gallery. The main event of the year was probably the open research day we organised together with Esitystutkimuksen verkosto [the Finnish Performance Studies Network] How are things done, produced or effected with performance? at the University of the Arts Helsinki Theatre Academy on 8 November 2017. Our invited guest speaker was Bojana Cvejic, in collaboration with Moving in November Festival. We are planning a publication related to the theme of the day for 2018.

Besides these joint papers, presentations and events each of the researchers in the project has presented their work in the specialised conferences of their fields, performed in various contexts and published articles in both international and national publications. For example, Hanna Järvinen participated in the Nordic Forum for Dance Research Conference in Gothenburg in June and the Dance Studies Association conference at Ohio State University in Columbus, OH in October. She published articles in Nordic Journal of Dance 8(2) and in Tiede & edistys 4/2017, the latter in dialogue with choreographer Liisa Pentti. Most such presentations and publications are placed on the timeline of the project’s webpages on the Research Catalogue How to do things with performance .

*

What remains for each of us as the main achievement of the year is another matter.

For my part (Annette Arlander) I think the most crucial thing was to compose and present the video compilations Animal Years I and II in Venice, not because so many people would have seen them, but because it is now done. The most interesting and important practical finding, however, was the idea to create a video essay by combining the video installation material of a particular year in one image and add an academic presentation  as a voice-over speech. This I tried for the first time in the seminar in Turku, in my presentation “The Shore Revisited”, with the Year of the Goat (2004) as a starting point, and was so fascinated that I tried to apply the same principle in my presentation at the autumn research day, “The Cliff Revisited”, with the Year of the Monkey (2005) as a starting point. Thus, the base image for the compilation based on the Year of the Rooster (2006) and the presentation for the research day in spring is already done.

 

 

Mitä tuli tehtyä 2017 – yhteenveto

Miten tehdä asioita esityksellä? – hanke käynnistyi  jo syksyllä 2016, mutta 2017 oli ensimmäinen kokonainen vuotemme. Kukaan hankkeen tutkijoista ei työskennellyt hankkeessa täysipäiväisesti koko vuotta ja osa ei virallisesti lainkaan, mutta paljon tuli silti tehtyä.

Yhteisiä julkaisujakin on syntynyt: Syksyn 2016 kick-off seminaarin materiaaleihin perustuva, keväällä ilmestynyt Ice-Hole Live Art Journal issue #6  toimi hyvänä avauksena esitystaidekentän suuntaan, olemalla samalla kertaa sekä dokumentti seminaarista, että kokoelma kannanottoja, puheenvuoroja ja esimerkkejä siitä, miten tehdä asioita esityksellä. Myöskin Pilvi Porkolan toimittama Performance artist’s workbook: On teaching and learning performance art. Essays and exercises. (Theatre Academy Publication Series 61.) ilmestyi syksyllä. Se sisältää paitsi suuren joukon harjoitteita performanssitaiteilijoilta eri puolilta maailmaa, myös artikkelit kultakin hankkeen tutkijalta, ja on sekin vapaasti luettavissa verkossa. Ensimmäinen yhdessä kirjoitettu, yhteisen työpajan kokemuksiin pohjautuva projektin esittely suomeksi, otsikolla “Miten tehdä asioita esityksellä – annetuissa (työpaja) olosuhteissa” on julkaistu  TAHITI -lehdessä 3/2017.

Ensimmäisen vuoden kohokohtia olivat konferenssit ja seminaarit, joihin osallistuimme yhteisillä esittelyillä, alustuksilla tai tapahtumilla. Kesän konferenssikiertue aloitettiin kotikentältä, parituntisella neli-osaisella työpajalla “What is Given?” SAR (Society for Artistic Research) konferensissa Please Specify! Helsingissä 28-29 huhtikuuta  2017. Sen jälkeen oli vuorossa kaksipäiväinen tapahtuma, joka koostui työpajoista, seminaarialustuksista ja esityksistä otsikolla “Accessing Performance”, osana Camino events ohjelmaa Artistic Research paviljongissa Venetsiassa  17 ja 18 toukokuuta 2017. Tämän vuoden PSi-(Performance Studies International) konferenssiin emme saaneet omaa paneelia, joten esittelimme kukin työtämme taiteellisen tutkimuksen työryhmässä (Artistic Research Working Group) osana PSI#23 Overflow  konferenssia Hampurissa 8-11 kesäkuuta 2017. Sen sijaan  IFTR (International Federation for Theatre Research) konferensissa Unstable Geographies – Multiple Theatricalities Sao Paulossa 10-14 heinäkuuta 2007, pidimme alustuksemme kahdessa eri paneelissa, “Performance Philosophy”  ja “Body, Space and Performativity”, koska paneelit oli jaettu kolmen hengen kokonaisuuksiin. Sen lisäksi vierailimme Sao Paulon Escola del Teatro -koulussa ja pidimme siellä yhteisen, neliosaisen työpajaesityksen 6 heinäkuuta 2017.

Syksyllä keskityttiin taas toimintaan kotimaassa: 7.10. 2017  järjestettiin seminaaritapahtuma “How to do things with performance?” New Performance Turku Festivaalilla, jolla sekä Pilvi Porkolalla että Tero Nauhalla oli myös omat esityksensä.  Performance Artist’s Workbook -kirjan Helsingin julkistamistilaisuus  11.10. ja yleisökeskustelut Charles Garoianin ja Ray Langenbachin kanssa 26.10., sekä  Tero Nauhan  ja Pilvi Porkolan  kanssa 1.11., järjestettiin yhteistyössä Muu gallerian kanssa. Vuoden päätapahtuma oli kuitenkin yhteistyössä Esitystutkimuksen verkoston kanssa järjestämämme avoin tutkimuspäivä, Research Day: How are things done, produced or effected with performance? Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 8.11. 2017. Kutsuvieraanamme oli Bojana Cvejic, yhteistyössä Liikkeellä Marraskuussa festivaalin kanssa. Päivän teemaan liittyvää julkaisua olemme kokoamassa vuoden 2018 aikana.

Näiden yhteisten alustusten, esittelyjen ja tapahtumien lisäksi kukin projektin tutkijoista on esitellyt työtään oman erityisalansa konferensseissa, esiintynyt eri yhteyksissä ja julkaissut artikkeleita sekä kansainvälisissä että kotimaisissa julkaisuissa. Esimerkiksi Hanna Järvinen osallistui NOFOD (Nordic Forum for Dance Research) konferenssiin Göteborgissa kesäkuussa ja Dance Studies Association -järjestön konferenssiin Ohio State University’ssa Columbuksessa, OH lokakuussa. Hän julkaisi myös artikkelit julkaisuissa Nordic Journal of Dance 8(2) ja Tiede & edistys 4/2017, jälkimmäisen vuoropuheluna koreografi Liisa Pentin kanssa. Tämän kaltaisista alustuksista ja artikkeleista suurin osa on sijoitettu aikajanalle projektin omilla sivuilla How to do things with performance – Miten tehdä asioita esityksellä Research Catalogue alustalla.

*

Mitä itse kullekin on jäänyt vuodesta mieleen merkittävänä saavutuksena, onkin sitten toinen juttu.

Omasta puolestani (Annette Arlander) luulisin, että olennaisinta oli saada koottua ja esitettyä Animal Years I ja II videokoosteet Venetsiassa, ei siksi että monikaan olisi ne nähnyt, vaan koska se on nyt tehty. Kiinnostavin ja merkittävin käytännön löytö oli kuitenkin ajatus rakentaa videoessee yhdistämällä  tietyn vuoden videoinstallaatioiden materiaali samaan kuvaan ja liittämällä siihen akateeminen alustus selostuksena. Tätä kokeilin ensimmäistä kertaa seminaarissa  Turussa alustuksessa “The Shore Revisited”, lähtökohtana Vuohen vuosi (2004),  ja innostuin sen verran, että sovelsin samaa periaatetta myös syksyn tutkimuspäivän alustuksessani “The Cliff Revisited”, lähtökohtana Apinan vuosi (2005). Niinpä pohjakuva Kukon vuoden (2006) koostetta ja kevään tutkimuspäivän alustusta varten onkin jo tehty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkeli julkaistu Mustekalan numerossa “Taide, työ ja kritiikki”

Mustekala “Taide, työ ja kritiikki”
4/2017, Vol 69

Mustekalan vuoden viimeisen teemanumeron aihe on ”Taide, työ ja kritiikki”. Taiteesta, työstä ja kritiikistä keskusteltaessa kohdataan kysymys siitä, mikä on taiteilijan tehtävä, mitä hän tuottaa, kenelle ja miksi. Voiko taidetta enää olla olemassa ”pelkkänä taiteena”, ja miten taiteen tulee toimia epäkohtien edessä?
Tero Nauha “Ajattelun mahdollinen talous”: http://www.mustekala.info/node/37945