Performance as Network – Esitys verkostona

Networking: Finland, Malta, Korea

The Psi #24 conference was organized in Daegu, South Korea 3-7 July with the theme “Performance as network: Arts, City, Culture” http://www.psi2018-daegu.com/eng/

HTDTWP (How to Do Things With Performance) wanted to participate, of course, and proposed a panel called “Networking: Finland, Malta, Korea” – a performative panel on connections across time and space. Our purpose was to create a performative and performance-like panel playing with connections across time and space or place, where Hanna Järvinen would participate from Malta (where a conference on dance studies took place at the same time), Tero Nauha from Finland and Pilvi Porkola and Annette Arlander would be on site in Korea. The title evoked expectations of descriptions of networking by artists from these three countries or of a roundtable discussion rather than traditional individual presentations. Because the organizers had not published descriptions or any material like a book of abstracts, this type of guessing was understandable. We proposed a network of four performances, two live and two mediated by different digital technologies. The panel is choreographed as a connection between different technologies combining human bodies and voices, clusters of sound and pre-recorded video materials. That is how the panel was described in the proposal. The abstract and some images are available on the RC, here.

Actually, the panel was not very performative; it consisted of four independent presentations, which included some performative elements. Arlander began by introducing the panel briefly and continued with her presentation “Revisiting the Skyline”, which included a compilation of video works she made in 20018. After that we showed Hanna Järvinen’s pre-recorded Powerpoint presentation “Historical Materiality of Performance”, which discussed archival material remaining from the performances of Nijinsky’s Le Sacre du Printemps. Then Pilvi Porkola presented her paper “A Study on Objects” contemplating the use of objects in performance art. Lastly, we played a recorded lecture performance by Tero Nauha “This is a reading”, which he continued seamlessly via Skype from Croatia.

Perhaps the most clearly performative element of the panel was the switching of T-shirt. Arlander had forgotten her HTDTWP T-shirt, and as an emergency solution she wore Porkola’s T-shirt, took it off after her presentation and handed it over to Porkola, who put it on for the rest of the session. See the video still below (here slightly manipulated).

 

Verkostoitumassa: Suomi, Malta, Korea

PSI#24 konferenssi järjestettiin Daegussa, Eteläkoreassa, 3 – 7 heinäkuuta 2018, teemanaan “Esitys verkostona: taiteet, kaupunki, kulttuuri”  http://www.psi2018-daegu.com/eng/

HTDTWP halusi tietysti osallistua, ja ehdotti paneelia “Networking: Finland, Malta, Korea – a performative panel on connections across time and space.” Tarkoitus oli luoda performatiivinen tai esityksellinen paneeli ajan ja paikan ylittävistä yhteyksistä, jossa Hanna Järvinen osallistuisi Maltalta (missä oli samaan aikaan tanssin tutkimuksen konferenssi), Tero Nauha Suomesta ja Pilvi Porkola sekä Annette Arlander paikan päältä Koreassa. Otsikko herätti kuulemma odotuksen näiden kolmen maan taiteilijoiden verkostoitumisen kuvauksesta, tai “roundtable” muotoisesta keskustelusta. Koska järjestäjät eivät siinä vaiheessa olleet julkaisseet tiivistelmiä tai mitään “book of abstracts”-tyyppistä materiaalia tällainen arvailu oli ymmärrettävää.  Ehdotimme neljän esityksen verkostoa, joista kaksi olisi live ja kaksi erilaisten teknologioiden välittämää. Paneeli on koreografioitu erilaisten teknologioiden välisiksi yhteyksiksi, jotka liittävät yhteen ihmisruumiita ja ääniä, ääniklustereita ja ennalta tallennettua videomateriaalia. Näin kuvailimme sitä ennakkoon. Tiivistelmä ja muutamia kuvia löytyy RC:ltä, täältä.

Käytännössä paneeli ei ollut kovin esityksellinen, vaan koostui neljästä erillisestä alustuksesta, jotka sisälsivät joitakin esityksellisiä elementtejä. Arlander aloitti esittelemällä paneelin ja jatkoi sitten alustuksellaan “Revisiting the Skyline”, jonka yhteydessä hän esitti vuonna 2008 kuvaamistaan videoista laaditun koosteen. Sen jälkeen näytettiin Hanna Järvisen ennalta äänittämä Powerpoint-esitys “Historical Materiality of Performance”, joka käsitteli Nijinskin Kevätuhrin esityksistä säilynyttä arkistomateriaalia. Sitten Pilvi Porkola esitti alustuksensa “A Study on Objects” pohtien esineiden käyttöä performanssiesityksissä. Lopuksi soitettiin Tero Nauhan ennalta äänitetty luentoperformanssi “This is a reading”, jota hän saumattomasti jatkoi Skypen välityksellä Kroatiasta.

Paneelin ehkä selkeimmin esityksellinen elementti muodostui T-paidan vaihdosta. Arlander oli unohtanut HTDTWP T-paitansa, joten hätäratkaisuna hän puki ylleen Porkolan T-paidan, riisui sen alustuksensa päätteeksi ja ojensi Porkolalle, joka puki sen ylleen loppuajaksi. Katso stillkuva videolta (tässä hiukan preparoituna):