Call: Research Day 8 November 2017

How are things done, produced or effected with performance?

The Finnish network for performance studies and the research project How to do things with performance? organise a joint research day 8 November 2017 10 am to 6 pm at University of the Arts Theatre Academy, Auditorium 1.

We invite everybody interested in performance studies, research on and in performance art and live art and in performance as research to debate the topic in English or in Finnish.

The main speaker of the day is performance theorist and performance maker Bojana Cvejic, whose most recent work Choreographing Problems (2015) discusses the relationship of philosophy and experimental choreographic practices by analysing some central works of contemporary dance. Her approach can be linked to performance philosophy as well, the aim of which is to bypass and overcome the abyss between making and thinking, art and philosophy. (Laruelle, Ó Maoilearca, Cull, O’Sullivan). Cvejic is one of the founding members of the group Walking Theory, which represents the new critical theory of the former Eastern European countries. She is professor in dance at Oslo National Academy of the Arts.

In the research project How to do things with performance? (2016-2020) funded by the Academy of Finland we have looked for answers with the help of some concepts like fabulation, fictionalising, framing, reimagining and repeating. Fabulation refers here to the social way we are creating shared meanings. Fictionalising, on the contrary, is a mode of thinking which does not strive to any kind of equivalence in relation to the real or reality. Repeating with variation can be linked on one hand to learning, the stabilizing of impact, and on the other hand to the production of difference.

These are of course not the only verbs central for performance and performing. We invite everybody interested in these issues to ponder how and in what way things are done with performance. Our aim is to compile a thematic issue on the topic to RUUKKU, journal of artistic research in Spring 2018.

Please send abstracts of proposals for presentations, in English or Finnish no later than 9 October to annette.arlander@uniarts.fi

Welcome!

Annette Arlander, Helena Erkkilä, Hanna Järvinen, Tero Nauha, Pilvi Porkola, Taina Riikonen ja Helena Saarikoski

The full call is available as pdf Research Day 8 November 2017 – Call

Advertisements

Kutsu tutkimuspäivään 8.11.2017

Miten esityksellä tehdään, tuotetaan, ja aiheutetaan? 

Esitystutkimuksen verkoston ja Miten tehdä asioita esityksellä –tutkimushankkeen yhteinen tutkimuspäivä 8.11.2017 klo 10-18 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Auditorio 1.

Kutsumme kaikki esitystutkimuksesta, performanssin tai esitystaiteen tutkimuksesta, ja esityksellä tai esittämällä tutkimisesta mukaan keskustelemaan aiheesta englanniksi ja suomeksi. Tutkimuspäivän pääpuhujaksi olemme kutsuneet esitysteoreetikko ja esitysten tekijä Bojana Cvejicin, jonka tuorein teos Choreographing Problems (2015) käsittelee filosofian ja kokeellisten koreografisten käytäntöjen suhdetta analysoimalla muutamia keskeisiä nykytanssin teoksia. Hänen lähestymistapansa voi kytkeä myös performanssifilosofiaan, jonka pyrkimyksenä on ohittaa ja ylittää tekemisen ja ajattelemisen, taiteen ja filosofian kuilu. (Laruelle, Ó Maoilearca, Cull, O’Sullivan). Cvejic on yksi Walking Theory ryhmän perustajista, joka edustaa uutta entisten itä-Euroopan maiden kriittistä teoriaa. Hän on Oslon Taideakatemian tanssitaiteen professori.

Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Miten tehdä asioita esityksellä? (2016-2020) olemme etsineet vastausta muutamien käsitteiden kautta, kuten fabulaatio, fiktiointi, kehystäminen, uudelleenkuvittelu ja toistaminen. Fabulointi viitta tässä sosiaaliseen tapaan jolla luomme yhteisiä merkityksiä. Fiktiointi sen sijaan on ajattelun muoto, joka ei pyri minkäänlaiseen vastaavuuteen todellisen tai reaalisen suhteen. Toistaminen varioimalla kytkeytyy yhtäältä oppimiseen, vaikutusten vakiintumiseen, toisaalta erojen tuottamiseen.

Nämä eivät tietenkään ole ainoat esityksille ja esittämiselle keskeiset verbit. Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet pohtimaan, miten ja millä tavoin esityksellä tehdään. Tavoitteena on koota aiheesta teemanumero RUUKKUun, vertaisarvioituun taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisuun keväällä 2018.

Lyhyet tiivistelmät alustuksista, englanniksi tai suomeksi, pyydetään lähettämään 9.10. mennessä osoitteella annette.arlander@uniarts.fi

Tervetuloa!

Annette Arlander, Helena Erkkilä, Hanna Järvinen, Tero Nauha, Pilvi Porkola, Taina Riikonen ja Helena Saarikoski

Laajempi kutsu taustoineen luettavissa pdf-muodossa esitystutkimuspäivä 8-11-2017

Off-off event – Oheistapahtuma

Sao Paulon vierailun jälkeen, josta erikseen toisaalla, tutkimusryhmä hajaantui kesänviettoon kukin tahoilleen. Yksi haara rantautui Harakan saarelle, jossa eräänlaisena projektin oheistapahtumana ja sivujuonteena (miten tehdä asioita kävelemällä ja kuvaamalla kävelynsä) on nähtävissä Annette Arlanderin Cami de Cavalls – videotöitä 26.7-6.8.2017  lue lisää tästä.

After the visit in Sao Paulo, described elsewhere, the research group dispersed to spend some summertime each in their own manner. One branch was stranded on Harakka Island, where as an off-off event or by-product (how to do things with walking and with video recording your walk) to the project you can see Annette Arlander’s Cami de Cavalls -video works 26.7.-6.8.2017. Read more here.

 

How to Do Things with Performance in Hamburg – Miten tehdä asioita esityksellä Hampurissa?

The research project How to Do things with Performance participated in PSI #23 Overflow, the Performance Studies International conference in Hamburg June 8-11 2017 by joining the Artistic Research Working Group sessions called Excess and Abundance of Artistic Research with the following presentations:

Hanna Järvinen, Excess and Abundance in Documentation

Pilvi Porkola, Performance and Institutions

Tero Nauha, Thought of Performance

Annette Arlander, How to do things with performance – Performing with plants (first attempts)

JA SAMA SUOMEKSI:

Tutkimusprojekti Miten tehdä asioita esityksellä osallistui esitystutkimuksen konferenssiin PSI #23 Overflow Hampurissa 8-11 kesäkuuta 2017 liittymällä taiteellisen tutkimuksen työryhmän sessioihin Excess and Abundance of Artistic Research seuraavin alustuksin (otsikot karkeasti suomennettuna):

Hanna Järvinen, Dokumentaation ylenpalttisuus

Pilvi Porkola, Esitys  ja instituutiot

Tero Nauha, Esityksen ajatus

Annette Arlander, Miten tehdä asioita esityksellä – ja esiintyä kasvien kanssa (ensimmäiset yritykset)

Mitä tekijä voi tehdä? – What can an author (maker, factor) do?

Mitä tekijä voi tehdä? niminen artikkelini on julkaistu johdantona Teatterintutkimuksen seuran tuoreeseen julkaisuun, Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta, Näyttämö ja tutkimus 6. Siinä pohdin muun muassa suomenkielisen tekijä-sanan monia merkityksiä. Tiivistelmässä totean seuraavaa:

Tässä artikkelissa tarkastelen tapaa, jolla tekijyys on esitysten yhteydessä ymmärretty, kysyn voisimmeko ymmärtää tekijyyden laajemmin ja tarkastelen jatkumoa esiintyjyyden ja tekijyyden välillä. Esittelen Roland Barthes’n ja Michel Foucault’n kirjallisuuden alalla hahmottamia ajatuksia tekijyydestä ja ehdotan suomen kielen tekijä-sanan eri merkityksiin perustuen tekijyyden jaottelua kolmeen tasoon, signeeraavaan, valmistavaan ja vaikuttavaan tekijään, jota kehittelen lisäämällä teknologian, ympäristön osatekijät ja toisten teokset. Pohdin myös millä keinoin tekijän valtaa voi jakaa ja nostan esiin joitakin Fluxus -liikkeen piirissä käytettyjä strategioita tekijyyden jakamiseksi – sattumalle, esittäjälle tai katsojalle. Sivuttuani lyhyesti tekijän valtaa suhteessa tuotanto-olosuhteisiin tarkastelen lopuksi tekijälähtöisen tai taiteellisen tutkimuksen yhteydessä ilmeneviä eroja tekijän positiossa eri taiteenalojen välillä. Tiivistetysti: Suomen kielen tarjoama mahdollisuus tunnustaa tekijöiden ja tekijyyden laaja kirjo on tuleva haaste, jonka kohtaamiseen tämä artikkeli haluaa osaltaan kannustaa.

Artikkeli pdf tiedostona tässä: teats6_arlander Julkaisu sisältää myös muuta kiinnostavaa, mm. Hanna Järvisen artikkelin On the Author Function in Dance History ja on avoimesti saatavilla verkossa täällä.

What can an author (maker, factor) do? An article with that title has been published in Finnish as the introduction to a recent publication by the Finnish Society for Theatre Research, Annette Arlander, Laura Gröndahl and Marja Silde (eds.) Author – Work, Performance and Society, Stage and Research 6 (in rough translation). In that text I discuss the many meanings of the Finnish word ‘tekijä’ – author, maker, factor – unfortunately only in Finnish. Perhaps I will have the time an energy to translate the text into English at some point. The abstract goes like this:

In this article I look at the ways authorship has been understood in the context of performance, ask how we could understand authorship more broadly and begin by presenting a continuum between authorship and ”performerhood” (being a performer). After presenting ideas regarding authorship in literature by Roland Barthes and Michel Foucault I propose – based on the various meanings of the Finnish word for author, ’tekijä’ – an understanding of three levels of authorship: the signing author, the making author (maker) and the influencing factor. The latter I further discuss in terms of technology, environmental factors and works by others. Based on strategies used within the Fluxus tradition, like giving decision-making power to chance, to the performer and to the spectator, I discuss attempts at shared authorship. After a brief discussion of the power of the author in relation to circumstances of production I look at the differences between art forms concerning the position of the author/artist in artistic research. In brief: the possibility afforded by the Finnish language to acknowledge the broad variety of authors and authorship, is a future challenge, which this article wants to encourage us to meet.

Link to the text (in Finnish) here: teats6_arlander The publication contains some interesting texts in English as well, such as Hanna Järvinen’s article On the Author Function in Dance History, and is freely available online here.

How to perform landscape with repetition – At the outskirts of the City

A seminar titled Site-specific Performance and the City was organised by Leena Kela and Christopher Hewitt as part of New Performance Turku Festival on Wednesday 5th and I was honoured to be invited to speak. See programme. This was right after our kick-off seminar the previous day, so I based my talk “At the Outskirts of the City”  – Harakka Island where I have done most of my work is at the outskirts of Helsinki, although it is fairly centrally located on the map – on an old text. It is published as part of the introduction to Performing Landscape – Notes on Site-specific Work and Artistic Research. Texts 2001-2011. Acta Scenica 28. Theatre Academy Helsinki 2012 and the whole book is available online as a pdf file, here. The fragment in question (arlander_as_28-fragment) is discussing the relationship of place and performance in general terms. In the background I showed the two videos I never had the time to show at our kick-off seminar, namely the first part of Year of the Horse  (2003) and the first part of Year of the Horse – Calendar (2015).

My brief and informal talk at the kick-off seminar at Theatre Academy on Tuesday concerned repetition, and was partly based on an article “Repeat, Revisit, Recreate—Two Times Year of the Horse” in PARSE Journal Issue #3 Repetitions and Reneges. 2016, 43-59, also available online, here. There I describe those two video works or rather the process of recreating an old work by revisiting the same site after twelve years. In my presentation I chose to show my small powerpoint notes-on-repetition, rather than take up time by showing the videos, especially since we had just seen some great live shows…

4th October Kick-off Seminar Program

 

How to do things with performance?

The four-year Academy of Finland funded research project “How to do things with performance?” will organise its kick off seminar at University of the Arts Helsinki Theatre Academy, in collaboration with the Performing Arts Research Centre Tutke and the Finnish Network for Performance Studies.

We invite to join us in exploring and listening to what can be done with performance.

For more information about the project, see  http://www.uniarts.fi/en/howtodothingswithperformance

Time: October 4 2016, 10 am – 4 pm

Venue: Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki Haapaniemenkatu 6 Auditorium 1 / Tori

 

Preliminary Program

10:00  Leena Rouhiainen, opening words

Annette Arlander, presentation of the program

10:15  Heike Roms:  How to do history with performance

10:45 Hanna Järvinen: Jeux 1913 and 2016

11:00 Simon O’Sullivan: Performance Fictions

11:15 Coffee

11:30 Ed Scheer How to do things with performance (really)

11:45 Esa Kirkkopelto: Body and Object in Performance

12:00 Pilvi Porkola: What is ‘esitys’?

Discussion

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 Tero Nauha: Abridged thought of performance

13:45 Katve-Kaisa Kontturi: Performance and Event: The Case of Feminist Colour-IN

14:00 Kira O’Reilly: I came to the sea and I was scared, my heart was broken

14:15 Karolina Kucia: Perform and Not

14:30 Tuomas Laitinen: I have an idea

14:45 Coffee

15:00 Henna-Riikka Halonen: In the Labyrinth between explanation and experience

15:15 Saara Hannula: “something doing”

15:30 Kimmo Modig: from transformative to transfigurative

15:45 Annette Arlander: How to perform landscape by repetition

16:00 Discussion

 

As an appendix,  please find a text, how-to-do-things-with-performance-art by Ed Scheer.