Miten tehdä asioita performanssitaiteella? – How to do things with performance art?

MUU Galleriakeskiviikko – Tero Nauha & Pilvi Porkola

Miten tehdä asioita performanssitaiteella, osa II
Keskustelu Tero Nauhan ja Pilvi Porkolan kanssa
Keskiviikkona 1.11. Klo 18 
MUU galleria, Lönnrotinkatu 33, Helsinki.

Performanssitaiteilijat ja tutkijat Pilvi Porkola ja Tero Nauha keskustelevat aiheesta ”Miten tehdä asioita performanssitaiteella” Annette Arlanderin emännöimänä, 1 marraskuuta klo 18.00! Tapahtuma on osa Galleriakeskiviikkoa.

lisätietoja suomeksi

MUU’s Gallery Wednesday – Tero Nauha & Pilvi Porkola

How do to thing with performance art, part II
Conversation with Tero Nauha and Pilvi Porkola (in Finnish)
Wednesday 1.11. at 6pm
MUU gallery, Lönnrotinkatu 33, Helsinki.

Performance artists and researchers Pilvi Porkola and Tero Nauha discuss the topic “How to do things with performance art” (in Finnish), hosted by Annette Arlander, on 1 November at 6 pm in MUU gallery, Lönnrotinkatu 33. The event is part of Gallery Wednesday.

more info in English

Advertisements

HOW TO DO THINGS WITH PERFORMANCE ART – Conversation with Charles Garoian and Ray Langenbach 26 October 6 pm

How To Do Things With Performance Art
– A conversation with Charles Garoian and Ray Langenbach

Professor Charles Garoian and professor Ray Langenbach discuss the topic, hosted by Annette Arlander, on 26 October at 6 pm in MUU Gallery, Lönnrotinkatu 33. Welcome!

Artist and educator Charles Garoian is former Director, School of Visual Arts and Professor of Art Education, The Pennsylvania State University. He has authored The prosthetic pedagogy of art: Embodied research and practice;  Performing Pedagogy: Towards an Art of Politics; and Spectacle pedagogy: Art, politics, and Visual Culture. with Y. M. Gaudelius.

Ray Langenbach performs, convenes gatherings, documents political events, and writes on education, cultural theory, performance and SEAsian art.  He is Professor of Performance Art and Theory, Live Art and Performance Studies, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki.

More information here

Miten tehdä asioita performanssitaiteella
– Keskustelu Charles Garoianin ja Ray Langenbachin kanssa

Professori Charles Garoian ja professori Ray Langenbach keskustelevat Annette Arlanderin emännöimänä, 26. lokakuuta klo 18:00 MUU Galleriassa, Lönnrotinkatu 33. Tervetuloa!

Taiteilija ja kasvattaja Charles Garoian on entinen Visuaalisten Taiteiden laitoksen Toiminnanjohtaja ja Taidekasvatuksen Professori Pennsylvania State –yliopistosta. Hän on kirjoittanut teokset The prosthetic pedagogy of art: Embodied research and practice; Performing Pedagogy: Towards an Art of Politics; ja Spectacle pedagogy: Art, politics, and Visual Culture yhdessä Y. M. Gaudeliuksen kanssa.

Ray Langenbach esiintyy, kutsuu koolle kokoontumisia, dokumentoi poliittisia tapahtumia ja kirjoittaa opetuksesta, kulttuuriteoriasta, performanssista ja SEAsian -taiteesta. Hän on Performanssitaiteen ja teorian Professori Live Art and Performance Studies –ohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Lisätietoja täältä

 

Off-off event – Oheistapahtuma

Sao Paulon vierailun jälkeen, josta erikseen toisaalla, tutkimusryhmä hajaantui kesänviettoon kukin tahoilleen. Yksi haara rantautui Harakan saarelle, jossa eräänlaisena projektin oheistapahtumana ja sivujuonteena (miten tehdä asioita kävelemällä ja kuvaamalla kävelynsä) on nähtävissä Annette Arlanderin Cami de Cavalls – videotöitä 26.7-6.8.2017  lue lisää tästä.

After the visit in Sao Paulo, described elsewhere, the research group dispersed to spend some summertime each in their own manner. One branch was stranded on Harakka Island, where as an off-off event or by-product (how to do things with walking and with video recording your walk) to the project you can see Annette Arlander’s Cami de Cavalls -video works 26.7.-6.8.2017. Read more here.

 

How to Do Things with Performance in Hamburg – Miten tehdä asioita esityksellä Hampurissa?

The research project How to Do things with Performance participated in PSI #23 Overflow, the Performance Studies International conference in Hamburg June 8-11 2017 by joining the Artistic Research Working Group sessions called Excess and Abundance of Artistic Research with the following presentations:

Hanna Järvinen, Excess and Abundance in Documentation

Pilvi Porkola, Performance and Institutions

Tero Nauha, Thought of Performance

Annette Arlander, How to do things with performance – Performing with plants (first attempts)

JA SAMA SUOMEKSI:

Tutkimusprojekti Miten tehdä asioita esityksellä osallistui esitystutkimuksen konferenssiin PSI #23 Overflow Hampurissa 8-11 kesäkuuta 2017 liittymällä taiteellisen tutkimuksen työryhmän sessioihin Excess and Abundance of Artistic Research seuraavin alustuksin (otsikot karkeasti suomennettuna):

Hanna Järvinen, Dokumentaation ylenpalttisuus

Pilvi Porkola, Esitys  ja instituutiot

Tero Nauha, Esityksen ajatus

Annette Arlander, Miten tehdä asioita esityksellä – ja esiintyä kasvien kanssa (ensimmäiset yritykset)

Mitä tekijä voi tehdä? – What can an author (maker, factor) do?

Mitä tekijä voi tehdä? niminen artikkelini on julkaistu johdantona Teatterintutkimuksen seuran tuoreeseen julkaisuun, Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta, Näyttämö ja tutkimus 6. Siinä pohdin muun muassa suomenkielisen tekijä-sanan monia merkityksiä. Tiivistelmässä totean seuraavaa:

Tässä artikkelissa tarkastelen tapaa, jolla tekijyys on esitysten yhteydessä ymmärretty, kysyn voisimmeko ymmärtää tekijyyden laajemmin ja tarkastelen jatkumoa esiintyjyyden ja tekijyyden välillä. Esittelen Roland Barthes’n ja Michel Foucault’n kirjallisuuden alalla hahmottamia ajatuksia tekijyydestä ja ehdotan suomen kielen tekijä-sanan eri merkityksiin perustuen tekijyyden jaottelua kolmeen tasoon, signeeraavaan, valmistavaan ja vaikuttavaan tekijään, jota kehittelen lisäämällä teknologian, ympäristön osatekijät ja toisten teokset. Pohdin myös millä keinoin tekijän valtaa voi jakaa ja nostan esiin joitakin Fluxus -liikkeen piirissä käytettyjä strategioita tekijyyden jakamiseksi – sattumalle, esittäjälle tai katsojalle. Sivuttuani lyhyesti tekijän valtaa suhteessa tuotanto-olosuhteisiin tarkastelen lopuksi tekijälähtöisen tai taiteellisen tutkimuksen yhteydessä ilmeneviä eroja tekijän positiossa eri taiteenalojen välillä. Tiivistetysti: Suomen kielen tarjoama mahdollisuus tunnustaa tekijöiden ja tekijyyden laaja kirjo on tuleva haaste, jonka kohtaamiseen tämä artikkeli haluaa osaltaan kannustaa.

Artikkeli pdf tiedostona tässä: teats6_arlander Julkaisu sisältää myös muuta kiinnostavaa, mm. Hanna Järvisen artikkelin On the Author Function in Dance History ja on avoimesti saatavilla verkossa täällä.

What can an author (maker, factor) do? An article with that title has been published in Finnish as the introduction to a recent publication by the Finnish Society for Theatre Research, Annette Arlander, Laura Gröndahl and Marja Silde (eds.) Author – Work, Performance and Society, Stage and Research 6 (in rough translation). In that text I discuss the many meanings of the Finnish word ‘tekijä’ – author, maker, factor – unfortunately only in Finnish. Perhaps I will have the time an energy to translate the text into English at some point. The abstract goes like this:

In this article I look at the ways authorship has been understood in the context of performance, ask how we could understand authorship more broadly and begin by presenting a continuum between authorship and ”performerhood” (being a performer). After presenting ideas regarding authorship in literature by Roland Barthes and Michel Foucault I propose – based on the various meanings of the Finnish word for author, ’tekijä’ – an understanding of three levels of authorship: the signing author, the making author (maker) and the influencing factor. The latter I further discuss in terms of technology, environmental factors and works by others. Based on strategies used within the Fluxus tradition, like giving decision-making power to chance, to the performer and to the spectator, I discuss attempts at shared authorship. After a brief discussion of the power of the author in relation to circumstances of production I look at the differences between art forms concerning the position of the author/artist in artistic research. In brief: the possibility afforded by the Finnish language to acknowledge the broad variety of authors and authorship, is a future challenge, which this article wants to encourage us to meet.

Link to the text (in Finnish) here: teats6_arlander The publication contains some interesting texts in English as well, such as Hanna Järvinen’s article On the Author Function in Dance History, and is freely available online here.

Where to start? / Mistä aloittaa?

EN

At the inofficial meeting of our research group recently we decided we would all start by presenting ourselves on this blog. But somehow that seems too pretentious and unsuitable for this blog, which is supposed to be a more lighthearted and spontaneous collection of notes documenting the unfolding of the process. So where do you start then? You start where you are, and I am “here”, browsing through my dropbox, among texts that I have simply copied there in order to look at them later. And the first text I read at this leisurely moment when there is nothing I have to read  by tomorrow, is an inspiring interview with Iris van der Tuin, which is available online here. This interview is a text as good as any to begin with, I think, especially since it combines current ideas of feminism, new materialism and even the performative turn in the background, in relation to other contemporary modes of thought…. Perhaps this choice serves as a kind of personal presentation as well.

FIN

Tutkimusryhmämme epävirallisessa tapaamisessa vähän aikaa sitten sovimme, että aloittaisimme esittelemällä itsemme tässä blogissa. Mutta se tuntuu jotenkin liian tärkeilevältä ja sopimattomalta tähän blogiin, jonka on tarkoitus olla kevytmielisempi ja spontaanimpi kokoelma muistiinpanoja prosessin etenemisen dokumentoimiseksi. Eli mistä siis aloittaa? Aloita siitä missä olet, ja minä olen “tässä”, selailemassa dropboxiini keräämiäni tekstejä ajatuksenani palata niihin myöhemmin. Ja ensimmäinen teksti jonka luin tänä vapaana hetkenä kun ei ole mitään mikä pitää lukea huomiseksi on inspiroiva Iris van der Tuinin haastattelu, joka on saatavilla verkossa  täällä. Tämä  haastattelu on mielestäni oiva teksti aloitukseksi erityisesti koska se yhdistää ajankohtaisia ajatuksia feminismistä, uusmaterialismista ja taustalla jopa performatiivisesta käänteestä suhteessa muihin nykyajattelun suuntauksiin…. Ehkä tämä valinta samalla toimii myös eräänlaisena henkilökohtaisena esittelynä.