Tutkimuspäivä lähestyy – Research Day Approaching

(scroll down for English)

TERVETULOA viidenteen tutkimuspäiväämme, joka keskittyy esityksen ja instituutioiden suhteeseen. Tule mukaan 1 marraskuuta 2019  Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun, Auditorio 1:seen (Haapaniemenkatu 6, Helsinki).

Instituution esitys, esitys instituutiossa ja esitys instituutiona

Miten ajatella erilaisia esitysten ja instituutioiden välisiä suhteita? Esityksiä tehdään enemmän tai vähemmän esityksille soveltuvissa tai niille omistetuissa instituutioissa. Instituutiot esittävät ja panevat toimeen omia  linjauksiaan ja strategioitaan esitysten suhteen. Esitys ja performanssi ovat itsessään instituutioita.

Neljässä keskustelussa kukin tutkimusryhmän jäsenistä keskustelee kutsumansa vieraan tai tutkijakollegan kanssa aiheesta, joka on olennainen heidän erityiselle tavalleen lähestyä esitystä. Vieraamme ovat Jana UnmüssigSuvi Salmenniemi, Mari ToivanenJussi Koitela ja Kira O’Reilly. Jokainen vuoropuhelu avautuu myös keskusteluksi aiheesta yleisön kanssa. Toivomme kriittisiä kommentteja ja aktiivista osallistumista jokaiselta, joka on kiinnostunut keskustelemaan esityksistä instituutioissa, instituutioiden esityksistä ja esityksestä tai performanssista instituutiona. Keskustelut käydään englanniksi. Alustava ohjelma tässä alla…

*

WELCOME to our fifth research day, which focuses on performance and institutions. Join us on 1 November 2019 at the Theatre Academy of the University of the Arts, Auditorium 1 (Haapaniemenkatu 6, Helsinki).

Performance of/in/as an Institution

How can we think of the various relationships between performances and institutions? Performances are created in institutions more or less devoted or conducive to performance. Institutions also perform their various policies and strategies regarding performance. Performance is, in itself, an institution.

In four conversations, each of the members of the research project discuss with their invited research partners topics relevant for their particular approach to performance. Our guests are Jana UnmüssigSuvi Salmenniemi, Mari ToivanenJussi Koitela and Kira O’Reilly. Each conversation opens to a discussion on the topic with the audience. We welcome critical comments and participation from anyone interested in discussing performance in institutions, the performance of institutions, or performance as an institution.

 

The preliminary programme (see updated info)

9.30 Welcome and introductions

10.00 Jana Unmüssig with Hanna Järvinen: Critical Choreographies of Art Institutions

11.00 Suvi Salmenniemi and Mari Toivanen with Pilvi Porkola: Political Imagination and Alternative Futures

12.00 (lunch break at your own expense)

13.00 Jussi Koitela with Tero Nauha: Exercising Hospitality

14.00 Kira O’Reilly with Annette Arlander: Performance with Non-Human Others

15.00 Plenary discussion with all participants

Please register no later than 25 October by email to pilvi.porkola@uniarts.fi. We also welcome suggestions as to special interests or topics you would wish to raise in relation to the question of performances and institutions.

Elasticity in Calgary – Elastisuutta Calgaryssa

HTDTWP valmistautuu kuumeisesti PSI #25-konferenssiin Calgaryssa 4-7 heinäkuuta. Siellä järjestämme avoimen performatiivisen paneelikeskustelun  “pitkän pöydän” muodossa, kehitelmänä Louis Weaverin Long table formaatista, otsikolla “Elastic Connections – Creativity, Resistance, Resilience: Long Table”. Osa tutkimusryhmästä jää Euraasiaan muihin tehtäviin  – ja helpottaa samalla hiukan hiilijalanjälkeämme. Onneksi heidän aliaksensa rientävät avuksi (katso kuva yllä).

HTDTWP is feverishly preparing for the PSi #25 conference in Calgary 4-7 July. We are organizing an open performative panel as a version of the long table, developed by Louis Weaver, with the title “Elastic Connections – Creativity, Resistance, Resilience: Long Table”. Part of the research group will stay in Eurasia with other duties – mitigating thus our carbon footprint a little  as well. Luckily their aliases will join in to help us out.  (see image above)

 

HTDTWP – retreated to Tampere / vetäytyi Tampereelle

Last year we went to Riga for a weekend at the end of the year, whereas this year we wanted to economize and to consider the climate, and headed modestly to Tampere (two hours by train from Helsinki). A full day in a meeting room was productive this time as well, despite the fact that one of us had a flue and participated via Skype. The program consisted of work on the theme issue of Ruukku Journal, How to do things with performance?, the articles of which are at the moment in peer review – some of them already return ed – and which we hope to publish in Spring, as well as a book presenting performance philosophy in Finnish. We also discussed the next research day, which will take place on 20th March, with the theme performance and feminism and with Iris van Der Tujn as the preliminary key-note speaker. And of course other plans for next year were discussed, too. Moreover, we tried a new working method, a recorded conversation, which seemed promising – you will hear more about that soon!

Viime vuonna lähdimme vuoden päätteeksi viikonlopuksi Riigaan, mutta tänä vuonna halusimme olla taloudellisia ja ilmastolle ystävällisempiä, joten suuntasimme vaatimattomasti Tampereelle. Kokonainen päivä kokoustilassa oli tehokas myös tällä kertaa, siitäkin huolimatta että yksi tutkijoista osallistui flunssaisena Skypen välityksellä. Ohjelmassa oli tekeillä olevan Ruukku-julkaisun teemanumero, Miten tehdä asioita esityksellä, jonka artikkelit ovat tällä hetkellä vertaisarvioitavina – osa on jo palautettukin – ja jonka toivomme saavamme julkaistua keväällä, sekä performanssifilosofiaa suomeksi esittelevä kirja. Kevään tutkimuspäivästäkin puhuttiin, sen ajankohdaksi on sovittu 20 maaliskuuta, teemaksi performance and feminism ja pääpuhujaksi on jo alustavasti lupautunut Iris van der Tujn. Ja tietysti ensi vuoden suunnitelmat olivat muutenkin olivat keskustelussa mukana. Lisäksi kokeiltiin uutta työtapaa, äänitettyä keskustelua, joka vaikutti lupaavalta – siitä kuullaan pian lisää!

(photo by / valokuva: Tero Nauha)

 

Performance as Network – Esitys verkostona

Networking: Finland, Malta, Korea

The Psi #24 conference was organized in Daegu, South Korea 3-7 July with the theme “Performance as network: Arts, City, Culture” http://www.psi2018-daegu.com/eng/

HTDTWP (How to Do Things With Performance) wanted to participate, of course, and proposed a panel called “Networking: Finland, Malta, Korea” – a performative panel on connections across time and space. Our purpose was to create a performative and performance-like panel playing with connections across time and space or place, where Hanna Järvinen would participate from Malta (where a conference on dance studies took place at the same time), Tero Nauha from Finland and Pilvi Porkola and Annette Arlander would be on site in Korea. The title evoked expectations of descriptions of networking by artists from these three countries or of a roundtable discussion rather than traditional individual presentations. Because the organizers had not published descriptions or any material like a book of abstracts, this type of guessing was understandable. We proposed a network of four performances, two live and two mediated by different digital technologies. The panel is choreographed as a connection between different technologies combining human bodies and voices, clusters of sound and pre-recorded video materials. That is how the panel was described in the proposal. The abstract and some images are available on the RC, here.

Actually, the panel was not very performative; it consisted of four independent presentations, which included some performative elements. Arlander began by introducing the panel briefly and continued with her presentation “Revisiting the Skyline”, which included a compilation of video works she made in 20018. After that we showed Hanna Järvinen’s pre-recorded Powerpoint presentation “Historical Materiality of Performance”, which discussed archival material remaining from the performances of Nijinsky’s Le Sacre du Printemps. Then Pilvi Porkola presented her paper “A Study on Objects” contemplating the use of objects in performance art. Lastly, we played a recorded lecture performance by Tero Nauha “This is a reading”, which he continued seamlessly via Skype from Croatia.

Perhaps the most clearly performative element of the panel was the switching of T-shirt. Arlander had forgotten her HTDTWP T-shirt, and as an emergency solution she wore Porkola’s T-shirt, took it off after her presentation and handed it over to Porkola, who put it on for the rest of the session. See the video still below (here slightly manipulated).

 

Verkostoitumassa: Suomi, Malta, Korea

PSI#24 konferenssi järjestettiin Daegussa, Eteläkoreassa, 3 – 7 heinäkuuta 2018, teemanaan “Esitys verkostona: taiteet, kaupunki, kulttuuri”  http://www.psi2018-daegu.com/eng/

HTDTWP halusi tietysti osallistua, ja ehdotti paneelia “Networking: Finland, Malta, Korea – a performative panel on connections across time and space.” Tarkoitus oli luoda performatiivinen tai esityksellinen paneeli ajan ja paikan ylittävistä yhteyksistä, jossa Hanna Järvinen osallistuisi Maltalta (missä oli samaan aikaan tanssin tutkimuksen konferenssi), Tero Nauha Suomesta ja Pilvi Porkola sekä Annette Arlander paikan päältä Koreassa. Otsikko herätti kuulemma odotuksen näiden kolmen maan taiteilijoiden verkostoitumisen kuvauksesta, tai “roundtable” muotoisesta keskustelusta. Koska järjestäjät eivät siinä vaiheessa olleet julkaisseet tiivistelmiä tai mitään “book of abstracts”-tyyppistä materiaalia tällainen arvailu oli ymmärrettävää.  Ehdotimme neljän esityksen verkostoa, joista kaksi olisi live ja kaksi erilaisten teknologioiden välittämää. Paneeli on koreografioitu erilaisten teknologioiden välisiksi yhteyksiksi, jotka liittävät yhteen ihmisruumiita ja ääniä, ääniklustereita ja ennalta tallennettua videomateriaalia. Näin kuvailimme sitä ennakkoon. Tiivistelmä ja muutamia kuvia löytyy RC:ltä, täältä.

Käytännössä paneeli ei ollut kovin esityksellinen, vaan koostui neljästä erillisestä alustuksesta, jotka sisälsivät joitakin esityksellisiä elementtejä. Arlander aloitti esittelemällä paneelin ja jatkoi sitten alustuksellaan “Revisiting the Skyline”, jonka yhteydessä hän esitti vuonna 2008 kuvaamistaan videoista laaditun koosteen. Sen jälkeen näytettiin Hanna Järvisen ennalta äänittämä Powerpoint-esitys “Historical Materiality of Performance”, joka käsitteli Nijinskin Kevätuhrin esityksistä säilynyttä arkistomateriaalia. Sitten Pilvi Porkola esitti alustuksensa “A Study on Objects” pohtien esineiden käyttöä performanssiesityksissä. Lopuksi soitettiin Tero Nauhan ennalta äänitetty luentoperformanssi “This is a reading”, jota hän saumattomasti jatkoi Skypen välityksellä Kroatiasta.

Paneelin ehkä selkeimmin esityksellinen elementti muodostui T-paidan vaihdosta. Arlander oli unohtanut HTDTWP T-paitansa, joten hätäratkaisuna hän puki ylleen Porkolan T-paidan, riisui sen alustuksensa päätteeksi ja ojensi Porkolalle, joka puki sen ylleen loppuajaksi. Katso stillkuva videolta (tässä hiukan preparoituna):

 

 

Experiencing Cultural Mobility – Kulttuurista liikkuvuutta kokemassa

Summer is the busiest conference time and HTDTWP, too, has begun its tour by visiting a small conference in Crakow, with the topic and title cultural mobility of performance, performativity and the study of them, or to be more exact Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies. Among the keynote speakers were well-known performance studies scholars like Diana Taylor and Rebecca Schneider. The participants were mainly from Poland. Our panel was dutifully titled to fit the conference theme “What is Performativity in Finnish?” but I guess we all spoke more of other things. Karolina Kucia, who presented her paper in another panel, served as our moderator. In the beginning I read a short introduction to our panel:

“Taking into account the situated knowledges of various approaches to performance and performativity, this panel asks, can we bring them into conversation with one another? We bring together approaches to performance, that are often treated in separate discussions, in order to show how the material-discursive practices linked to specific, culturally situated concepts, have a direct bearing on how we make, experience and understand performances. Situated knowledges are here understood as specific disciplinary contexts like performance philosophy, dance history, or artistic research and as the conceptual possibilities of a specific language, like Finnish. We bring them into critical conversation on the topic how to do things with performance. The panel consists of four presentations with short critical comments.”

For the first time we thus experimented with a slightly more dialogical form by preparing short comments for each other, Hanna for Tero, Tero for Pilvi, Pilvi for Annette and Annette for Hanna. Because we had not discussed it in detail the comments varied from a page-long speech to a question, and due to the replies, the conversation was in danger of becoming too long. As such the comments were supposed to help in creating connections between the papers and to form a basis for writing together, and we will surely continue experimenting with them. Details about the panel, the recording of the discussion and the program for the whole conference are available here

We are experiencing cultural mobility in other ways as well. Siiri Heino, who has taken care of our economy and of all possible and impossible travel, seminar and other arrangements, is leaving us for a long journey. Thank you Siiri, and safe travels! Luckily Johanna Rauhaniemi will come and help us. Welcome Johanna!

*

Kesä on kiireisintä konferenssi-aikaa ja myös HTDTWP on jo aloittanut kiertueensa käymällä Krakovassa pienessä konferenssissa, jonka otsikkona ja aiheena oli esitysten, performatiivisuuden ja performatiivisuuden tutkimuksen kulttuurinen liikkuvuus, eli tarkemmin Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies. Pääpuhujina oli nimekkäitä esitystutkijoita kuten Diana Taylor ja Rebecca Schneider. Osallistujat olivat pääosin Puolasta. Meidän paneelimme oli kuuliaisesti otsikoitu teemaan sopivasti, “Mitä on performatiivisuus suomeksi?” eli “What is Performativity in Finnish?” mutta taisimme kukin puhua aika lailla muista asioista. Karolina Kucia, joka piti alustuksensa toisessa paneelissa, toimi puheenjohtajana. Aluksi luin lyhyen paneelin esittelyn, tässä vapaasti suomennettuna:

“Ottaen huomioon erilaiset tavat lähestyä esitystä ja performatiivisuutta ja niihin liittyvät paikantuneet tiedonmuodostukset tämä paneeli kysyy, onko mahdollista tuoda ne keskusteluun keskenään? Tuomme yhteen tapoja lähestyä esitystä, joita yleensä käsitellään eri keskusteluissa, osoittaaksemme, miten erityisiin kulttuurisesti sijoittuneisiin käsitteisiin kytkeytyvät materiaalis-diskursiiviset käytännöt suoraan vaikuttavat siihen miten me teemme, koemme ja ymmärrämme esityksiä. Paikantuneet tiedonmuodostukset ymmärretään tässä erityisinä oppialakonteksteina kuten performanssifilosofia, tanssihistoria tai taiteellinen tutkimus ja tietyn erityisen kielen, kuten Suomen kielen,  käsitteellisinä mahdollisuuksina. Tuomme ne kriittiseen keskusteluun aiheesta miten tehdä asioita esityksellä. Paneeli koostuu neljästä alustuksesta ja lyhyistä kriittisistä kommenteista.”

Ensi kertaa kokeilimme siis myös hiukan dialogisempaa formaattia siten, että olimme sopineet valmistavamme lyhyet kommenttipuheenvuorot toisillemme, Hanna Terolle, Tero Pilville, Pilvi Annettelle ja Annette Hannalle. Koska emme olleet sopineet asiasta sen tarkemmin, kommentit vaihtelivat sivun mittaisesta puheenvuorosta kysymykseen, ja kun niihin vielä vastattiin, keskustelu oli vaarassa venyä liiaksi. Sinänsä kommentoinnin oli tarkoitus helpottaa yhteyksien luomista alustusten välille ja pohjustaa yhdessä kirjoittamista, ja sitä kokeillaan varmasti vielä jatkossakin. Paneelin ohjelma, äänitetty keskustelu ja koko konferenssin ohjelma löytyvät RC:ltä, täältä

Kulttuurista liikkuvuutta olemme kokemassa myös toisella tapaa. Siiri Heino, joka on pitänyt huolta raha-asioistamme ja kaikista mahdollisista ja mahdottomista matka-, tapahtuma- ja muista järjestelyistä, jättää meidät, koska on lähdössä pitkälle matkalle. Kiitos kaikesta Siiri ja onnellista matkaa! Onneksi Johanna Rauhaniemi tulee apuun. Tervetuloa Johanna!

 

15.4. New deadline – Uusi päivämäärä

RUUKKU 11 call: How to do things with performance?

No problem if you missed the deadline, it is postponed until 15.4.
We invite expositions as well as short contributions (voices) related to our theme for the 11th issue of RUUKKU. The editors of this issue are Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola.
We ask you to write your proposals for research expositions in the RC catalogue at http://www.researchcatalogue.net. Please Note! The catalogue requires user rights and registration (see ‘register’). Please submit your proposals via the Research Catalogue (‘submit to publication’, ‘submit unlimited publication to’, and ‘ruukku’) no later than 15th April 2018.
The finished expositions are due by 20 June 2018.
If you have questions, please contact annette.arlander(at)uniarts.fi

Here is a link to the call http://ruukku-journal.fi/en/issues/11/call

RUUKKU 11 kutsu: Miten tehdä asioita esityksellä?

Ei hätää jos et ehtinyt ajoissa, uusi ehdotusten päivämäärää on 15.4.
Pyydämme teemaamme liittyviä ekspositioita ja puheenvuoroja RUUKKU 11 -numeroon. Numeron toimittavat Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola.
Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon http://www.researchcatalogue.net/ Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta “register”). Ehdotukset tulee lähettää RC luettelon kautta (kohdasta “publish”, “submit” ja “Ruukku”) 15.4.2018 mennessä.
Valmiit ekspositiot toivotaan 20.6. mennessä.
Jos sinulla on kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä annette.arlander(at)uniarts.fi

Tässä linkki kutsuun http://ruukku-journal.fi/fi/issues/11/call

New Materialisms network (Finland) launched in Turku

The launching of New Materialisms network (Finland) takes place right now, on 16-17 March at University of Turku. The call and preliminary program of the two-day event, organised by the Academy of Finland project “Localizing Feminist New Materialisms” led by Taru Leppänen and the COST OS 1307 working group “New Materialism Embracing the Creative Arts” (2014-2018) led by Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen and Marie-Luise Angerer, is available online. (scroll down for English).
Tero Nauha from HTDTWP was presenting our research project at the inaugural meeting of the network and I had the opportunity to join in for the presentation via Skype from Stockholm. There was not much to add to Tero’s presentation, except to emphasize the interdisciplinary nature of our project, combining philosophical, historical and artistic perspectives on performance and on research. Tero has also been active as the representative of the editorial board and as one of the editors of the 9th issue of the RUUKKU Journal “Aesthetic Intra-Actions: Practising New Materialisms in the Arts” officially published there and soon available here.
When looking at the program of the network meeting, I realize what a pity it is not to be able to participate; especially the Walking Lab tomorrow sounds exciting. The main point, however, is that the network is formed.

Uusmaterialismi verkoston perustamiskokous tapahtuu juuri nyt, 16-17.3, Turun Yliopistossa. Kaksipäiväisen tapahtuman järjestää Taru Leppäsen johtama Suomen Akatemian projekti “Localizing Feminist New Materialisms” ja Katve-Kaisa Kontturin, Milla Tiaisen ja Marie-Luise Angererin johtama COST OS 1307 työryhmä “New Materialism Embracing the Creative Arts” (2014-2018). Kutsu ja alustava ohjelma löytyvät täältä.
Tero Nauha HTDTWP:stä esitteli meidän tutkimushankkeemme verkoston perustamiskokouksessa ja minulla oli mahdollisuus olla mukana Skypen välityksellä Tukholmasta. Teron alustukseen ei ollut muuta lisättävää kuin korostaa hankkeemme alojen välistä luonnetta, sen yhdistäessä filosofisen, historiallisen ja taiteellisen näkökulman esitykseen ja tutkimukseen. Tero on myös ollut aktiivinen tutkimusneuvoston edustajana ja yhtenä toimittajana RUUKUN 9:ssä numerossa “Yhteismuotoutumisten estetiikkaa. Uusmaterialismeja taiteissa ja taiteentutkimuksessa”, joka virallisesti julkaistaan tilaisuudessa ja on pian nähtävissä täällä.
Kun katselen verkoston perustavan tapaamisen ohjelmaa, harmittaa etten pääse osallistumaan; erityisesti Walking Lab huomenna kuulostaa jännittävältä. Pääasia on kuitenkin, että verkosto on perustettu.