Mitä tekijä voi tehdä? – What can an author (maker, factor) do?

Mitä tekijä voi tehdä? niminen artikkelini on julkaistu johdantona Teatterintutkimuksen seuran tuoreeseen julkaisuun, Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta, Näyttämö ja tutkimus 6. Siinä pohdin muun muassa suomenkielisen tekijä-sanan monia merkityksiä. Tiivistelmässä totean seuraavaa:

Tässä artikkelissa tarkastelen tapaa, jolla tekijyys on esitysten yhteydessä ymmärretty, kysyn voisimmeko ymmärtää tekijyyden laajemmin ja tarkastelen jatkumoa esiintyjyyden ja tekijyyden välillä. Esittelen Roland Barthes’n ja Michel Foucault’n kirjallisuuden alalla hahmottamia ajatuksia tekijyydestä ja ehdotan suomen kielen tekijä-sanan eri merkityksiin perustuen tekijyyden jaottelua kolmeen tasoon, signeeraavaan, valmistavaan ja vaikuttavaan tekijään, jota kehittelen lisäämällä teknologian, ympäristön osatekijät ja toisten teokset. Pohdin myös millä keinoin tekijän valtaa voi jakaa ja nostan esiin joitakin Fluxus -liikkeen piirissä käytettyjä strategioita tekijyyden jakamiseksi – sattumalle, esittäjälle tai katsojalle. Sivuttuani lyhyesti tekijän valtaa suhteessa tuotanto-olosuhteisiin tarkastelen lopuksi tekijälähtöisen tai taiteellisen tutkimuksen yhteydessä ilmeneviä eroja tekijän positiossa eri taiteenalojen välillä. Tiivistetysti: Suomen kielen tarjoama mahdollisuus tunnustaa tekijöiden ja tekijyyden laaja kirjo on tuleva haaste, jonka kohtaamiseen tämä artikkeli haluaa osaltaan kannustaa.

Artikkeli pdf tiedostona tässä: teats6_arlander Julkaisu sisältää myös muuta kiinnostavaa, mm. Hanna Järvisen artikkelin On the Author Function in Dance History ja on avoimesti saatavilla verkossa täällä.

What can an author (maker, factor) do? An article with that title has been published in Finnish as the introduction to a recent publication by the Finnish Society for Theatre Research, Annette Arlander, Laura Gröndahl and Marja Silde (eds.) Author – Work, Performance and Society, Stage and Research 6 (in rough translation). In that text I discuss the many meanings of the Finnish word ‘tekijä’ – author, maker, factor – unfortunately only in Finnish. Perhaps I will have the time an energy to translate the text into English at some point. The abstract goes like this:

In this article I look at the ways authorship has been understood in the context of performance, ask how we could understand authorship more broadly and begin by presenting a continuum between authorship and ”performerhood” (being a performer). After presenting ideas regarding authorship in literature by Roland Barthes and Michel Foucault I propose – based on the various meanings of the Finnish word for author, ’tekijä’ – an understanding of three levels of authorship: the signing author, the making author (maker) and the influencing factor. The latter I further discuss in terms of technology, environmental factors and works by others. Based on strategies used within the Fluxus tradition, like giving decision-making power to chance, to the performer and to the spectator, I discuss attempts at shared authorship. After a brief discussion of the power of the author in relation to circumstances of production I look at the differences between art forms concerning the position of the author/artist in artistic research. In brief: the possibility afforded by the Finnish language to acknowledge the broad variety of authors and authorship, is a future challenge, which this article wants to encourage us to meet.

Link to the text (in Finnish) here: teats6_arlander The publication contains some interesting texts in English as well, such as Hanna Järvinen’s article On the Author Function in Dance History, and is freely available online here.