Experiencing Cultural Mobility – Kulttuurista liikkuvuutta kokemassa

Summer is the busiest conference time and HTDTWP, too, has begun its tour by visiting a small conference in Crakow, with the topic and title cultural mobility of performance, performativity and the study of them, or to be more exact Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies. Among the keynote speakers were well-known performance studies scholars like Diana Taylor and Rebecca Schneider. The participants were mainly from Poland. Our panel was dutifully titled to fit the conference theme “What is Performativity in Finnish?” but I guess we all spoke more of other things. Karolina Kucia, who presented her paper in another panel, served as our moderator. In the beginning I read a short introduction to our panel:

“Taking into account the situated knowledges of various approaches to performance and performativity, this panel asks, can we bring them into conversation with one another? We bring together approaches to performance, that are often treated in separate discussions, in order to show how the material-discursive practices linked to specific, culturally situated concepts, have a direct bearing on how we make, experience and understand performances. Situated knowledges are here understood as specific disciplinary contexts like performance philosophy, dance history, or artistic research and as the conceptual possibilities of a specific language, like Finnish. We bring them into critical conversation on the topic how to do things with performance. The panel consists of four presentations with short critical comments.”

For the first time we thus experimented with a slightly more dialogical form by preparing short comments for each other, Hanna for Tero, Tero for Pilvi, Pilvi for Annette and Annette for Hanna. Because we had not discussed it in detail the comments varied from a page-long speech to a question, and due to the replies, the conversation was in danger of becoming too long. As such the comments were supposed to help in creating connections between the papers and to form a basis for writing together, and we will surely continue experimenting with them. Details about the panel, the recording of the discussion and the program for the whole conference are available here

We are experiencing cultural mobility in other ways as well. Siiri Heino, who has taken care of our economy and of all possible and impossible travel, seminar and other arrangements, is leaving us for a long journey. Thank you Siiri, and safe travels! Luckily Johanna Rauhaniemi will come and help us. Welcome Johanna!

*

Kesä on kiireisintä konferenssi-aikaa ja myös HTDTWP on jo aloittanut kiertueensa käymällä Krakovassa pienessä konferenssissa, jonka otsikkona ja aiheena oli esitysten, performatiivisuuden ja performatiivisuuden tutkimuksen kulttuurinen liikkuvuus, eli tarkemmin Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies. Pääpuhujina oli nimekkäitä esitystutkijoita kuten Diana Taylor ja Rebecca Schneider. Osallistujat olivat pääosin Puolasta. Meidän paneelimme oli kuuliaisesti otsikoitu teemaan sopivasti, “Mitä on performatiivisuus suomeksi?” eli “What is Performativity in Finnish?” mutta taisimme kukin puhua aika lailla muista asioista. Karolina Kucia, joka piti alustuksensa toisessa paneelissa, toimi puheenjohtajana. Aluksi luin lyhyen paneelin esittelyn, tässä vapaasti suomennettuna:

“Ottaen huomioon erilaiset tavat lähestyä esitystä ja performatiivisuutta ja niihin liittyvät paikantuneet tiedonmuodostukset tämä paneeli kysyy, onko mahdollista tuoda ne keskusteluun keskenään? Tuomme yhteen tapoja lähestyä esitystä, joita yleensä käsitellään eri keskusteluissa, osoittaaksemme, miten erityisiin kulttuurisesti sijoittuneisiin käsitteisiin kytkeytyvät materiaalis-diskursiiviset käytännöt suoraan vaikuttavat siihen miten me teemme, koemme ja ymmärrämme esityksiä. Paikantuneet tiedonmuodostukset ymmärretään tässä erityisinä oppialakonteksteina kuten performanssifilosofia, tanssihistoria tai taiteellinen tutkimus ja tietyn erityisen kielen, kuten Suomen kielen,  käsitteellisinä mahdollisuuksina. Tuomme ne kriittiseen keskusteluun aiheesta miten tehdä asioita esityksellä. Paneeli koostuu neljästä alustuksesta ja lyhyistä kriittisistä kommenteista.”

Ensi kertaa kokeilimme siis myös hiukan dialogisempaa formaattia siten, että olimme sopineet valmistavamme lyhyet kommenttipuheenvuorot toisillemme, Hanna Terolle, Tero Pilville, Pilvi Annettelle ja Annette Hannalle. Koska emme olleet sopineet asiasta sen tarkemmin, kommentit vaihtelivat sivun mittaisesta puheenvuorosta kysymykseen, ja kun niihin vielä vastattiin, keskustelu oli vaarassa venyä liiaksi. Sinänsä kommentoinnin oli tarkoitus helpottaa yhteyksien luomista alustusten välille ja pohjustaa yhdessä kirjoittamista, ja sitä kokeillaan varmasti vielä jatkossakin. Paneelin ohjelma, äänitetty keskustelu ja koko konferenssin ohjelma löytyvät RC:ltä, täältä

Kulttuurista liikkuvuutta olemme kokemassa myös toisella tapaa. Siiri Heino, joka on pitänyt huolta raha-asioistamme ja kaikista mahdollisista ja mahdottomista matka-, tapahtuma- ja muista järjestelyistä, jättää meidät, koska on lähdössä pitkälle matkalle. Kiitos kaikesta Siiri ja onnellista matkaa! Onneksi Johanna Rauhaniemi tulee apuun. Tervetuloa Johanna!