Performance as Network – Esitys verkostona

Networking: Finland, Malta, Korea

The Psi #24 conference was organized in Daegu, South Korea 3-7 July with the theme “Performance as network: Arts, City, Culture” http://www.psi2018-daegu.com/eng/

HTDTWP (How to Do Things With Performance) wanted to participate, of course, and proposed a panel called “Networking: Finland, Malta, Korea” – a performative panel on connections across time and space. Our purpose was to create a performative and performance-like panel playing with connections across time and space or place, where Hanna Järvinen would participate from Malta (where a conference on dance studies took place at the same time), Tero Nauha from Finland and Pilvi Porkola and Annette Arlander would be on site in Korea. The title evoked expectations of descriptions of networking by artists from these three countries or of a roundtable discussion rather than traditional individual presentations. Because the organizers had not published descriptions or any material like a book of abstracts, this type of guessing was understandable. We proposed a network of four performances, two live and two mediated by different digital technologies. The panel is choreographed as a connection between different technologies combining human bodies and voices, clusters of sound and pre-recorded video materials. That is how the panel was described in the proposal. The abstract and some images are available on the RC, here.

Actually, the panel was not very performative; it consisted of four independent presentations, which included some performative elements. Arlander began by introducing the panel briefly and continued with her presentation “Revisiting the Skyline”, which included a compilation of video works she made in 20018. After that we showed Hanna Järvinen’s pre-recorded Powerpoint presentation “Historical Materiality of Performance”, which discussed archival material remaining from the performances of Nijinsky’s Le Sacre du Printemps. Then Pilvi Porkola presented her paper “A Study on Objects” contemplating the use of objects in performance art. Lastly, we played a recorded lecture performance by Tero Nauha “This is a reading”, which he continued seamlessly via Skype from Croatia.

Perhaps the most clearly performative element of the panel was the switching of T-shirt. Arlander had forgotten her HTDTWP T-shirt, and as an emergency solution she wore Porkola’s T-shirt, took it off after her presentation and handed it over to Porkola, who put it on for the rest of the session. See the video still below (here slightly manipulated).

 

Verkostoitumassa: Suomi, Malta, Korea

PSI#24 konferenssi järjestettiin Daegussa, Eteläkoreassa, 3 – 7 heinäkuuta 2018, teemanaan “Esitys verkostona: taiteet, kaupunki, kulttuuri”  http://www.psi2018-daegu.com/eng/

HTDTWP halusi tietysti osallistua, ja ehdotti paneelia “Networking: Finland, Malta, Korea – a performative panel on connections across time and space.” Tarkoitus oli luoda performatiivinen tai esityksellinen paneeli ajan ja paikan ylittävistä yhteyksistä, jossa Hanna Järvinen osallistuisi Maltalta (missä oli samaan aikaan tanssin tutkimuksen konferenssi), Tero Nauha Suomesta ja Pilvi Porkola sekä Annette Arlander paikan päältä Koreassa. Otsikko herätti kuulemma odotuksen näiden kolmen maan taiteilijoiden verkostoitumisen kuvauksesta, tai “roundtable” muotoisesta keskustelusta. Koska järjestäjät eivät siinä vaiheessa olleet julkaisseet tiivistelmiä tai mitään “book of abstracts”-tyyppistä materiaalia tällainen arvailu oli ymmärrettävää.  Ehdotimme neljän esityksen verkostoa, joista kaksi olisi live ja kaksi erilaisten teknologioiden välittämää. Paneeli on koreografioitu erilaisten teknologioiden välisiksi yhteyksiksi, jotka liittävät yhteen ihmisruumiita ja ääniä, ääniklustereita ja ennalta tallennettua videomateriaalia. Näin kuvailimme sitä ennakkoon. Tiivistelmä ja muutamia kuvia löytyy RC:ltä, täältä.

Käytännössä paneeli ei ollut kovin esityksellinen, vaan koostui neljästä erillisestä alustuksesta, jotka sisälsivät joitakin esityksellisiä elementtejä. Arlander aloitti esittelemällä paneelin ja jatkoi sitten alustuksellaan “Revisiting the Skyline”, jonka yhteydessä hän esitti vuonna 2008 kuvaamistaan videoista laaditun koosteen. Sen jälkeen näytettiin Hanna Järvisen ennalta äänittämä Powerpoint-esitys “Historical Materiality of Performance”, joka käsitteli Nijinskin Kevätuhrin esityksistä säilynyttä arkistomateriaalia. Sitten Pilvi Porkola esitti alustuksensa “A Study on Objects” pohtien esineiden käyttöä performanssiesityksissä. Lopuksi soitettiin Tero Nauhan ennalta äänitetty luentoperformanssi “This is a reading”, jota hän saumattomasti jatkoi Skypen välityksellä Kroatiasta.

Paneelin ehkä selkeimmin esityksellinen elementti muodostui T-paidan vaihdosta. Arlander oli unohtanut HTDTWP T-paitansa, joten hätäratkaisuna hän puki ylleen Porkolan T-paidan, riisui sen alustuksensa päätteeksi ja ojensi Porkolalle, joka puki sen ylleen loppuajaksi. Katso stillkuva videolta (tässä hiukan preparoituna):

 

 

Advertisements

Experiencing Cultural Mobility – Kulttuurista liikkuvuutta kokemassa

Summer is the busiest conference time and HTDTWP, too, has begun its tour by visiting a small conference in Crakow, with the topic and title cultural mobility of performance, performativity and the study of them, or to be more exact Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies. Among the keynote speakers were well-known performance studies scholars like Diana Taylor and Rebecca Schneider. The participants were mainly from Poland. Our panel was dutifully titled to fit the conference theme “What is Performativity in Finnish?” but I guess we all spoke more of other things. Karolina Kucia, who presented her paper in another panel, served as our moderator. In the beginning I read a short introduction to our panel:

“Taking into account the situated knowledges of various approaches to performance and performativity, this panel asks, can we bring them into conversation with one another? We bring together approaches to performance, that are often treated in separate discussions, in order to show how the material-discursive practices linked to specific, culturally situated concepts, have a direct bearing on how we make, experience and understand performances. Situated knowledges are here understood as specific disciplinary contexts like performance philosophy, dance history, or artistic research and as the conceptual possibilities of a specific language, like Finnish. We bring them into critical conversation on the topic how to do things with performance. The panel consists of four presentations with short critical comments.”

For the first time we thus experimented with a slightly more dialogical form by preparing short comments for each other, Hanna for Tero, Tero for Pilvi, Pilvi for Annette and Annette for Hanna. Because we had not discussed it in detail the comments varied from a page-long speech to a question, and due to the replies, the conversation was in danger of becoming too long. As such the comments were supposed to help in creating connections between the papers and to form a basis for writing together, and we will surely continue experimenting with them. Details about the panel, the recording of the discussion and the program for the whole conference are available here

We are experiencing cultural mobility in other ways as well. Siiri Heino, who has taken care of our economy and of all possible and impossible travel, seminar and other arrangements, is leaving us for a long journey. Thank you Siiri, and safe travels! Luckily Johanna Rauhaniemi will come and help us. Welcome Johanna!

*

Kesä on kiireisintä konferenssi-aikaa ja myös HTDTWP on jo aloittanut kiertueensa käymällä Krakovassa pienessä konferenssissa, jonka otsikkona ja aiheena oli esitysten, performatiivisuuden ja performatiivisuuden tutkimuksen kulttuurinen liikkuvuus, eli tarkemmin Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies. Pääpuhujina oli nimekkäitä esitystutkijoita kuten Diana Taylor ja Rebecca Schneider. Osallistujat olivat pääosin Puolasta. Meidän paneelimme oli kuuliaisesti otsikoitu teemaan sopivasti, “Mitä on performatiivisuus suomeksi?” eli “What is Performativity in Finnish?” mutta taisimme kukin puhua aika lailla muista asioista. Karolina Kucia, joka piti alustuksensa toisessa paneelissa, toimi puheenjohtajana. Aluksi luin lyhyen paneelin esittelyn, tässä vapaasti suomennettuna:

“Ottaen huomioon erilaiset tavat lähestyä esitystä ja performatiivisuutta ja niihin liittyvät paikantuneet tiedonmuodostukset tämä paneeli kysyy, onko mahdollista tuoda ne keskusteluun keskenään? Tuomme yhteen tapoja lähestyä esitystä, joita yleensä käsitellään eri keskusteluissa, osoittaaksemme, miten erityisiin kulttuurisesti sijoittuneisiin käsitteisiin kytkeytyvät materiaalis-diskursiiviset käytännöt suoraan vaikuttavat siihen miten me teemme, koemme ja ymmärrämme esityksiä. Paikantuneet tiedonmuodostukset ymmärretään tässä erityisinä oppialakonteksteina kuten performanssifilosofia, tanssihistoria tai taiteellinen tutkimus ja tietyn erityisen kielen, kuten Suomen kielen,  käsitteellisinä mahdollisuuksina. Tuomme ne kriittiseen keskusteluun aiheesta miten tehdä asioita esityksellä. Paneeli koostuu neljästä alustuksesta ja lyhyistä kriittisistä kommenteista.”

Ensi kertaa kokeilimme siis myös hiukan dialogisempaa formaattia siten, että olimme sopineet valmistavamme lyhyet kommenttipuheenvuorot toisillemme, Hanna Terolle, Tero Pilville, Pilvi Annettelle ja Annette Hannalle. Koska emme olleet sopineet asiasta sen tarkemmin, kommentit vaihtelivat sivun mittaisesta puheenvuorosta kysymykseen, ja kun niihin vielä vastattiin, keskustelu oli vaarassa venyä liiaksi. Sinänsä kommentoinnin oli tarkoitus helpottaa yhteyksien luomista alustusten välille ja pohjustaa yhdessä kirjoittamista, ja sitä kokeillaan varmasti vielä jatkossakin. Paneelin ohjelma, äänitetty keskustelu ja koko konferenssin ohjelma löytyvät RC:ltä, täältä

Kulttuurista liikkuvuutta olemme kokemassa myös toisella tapaa. Siiri Heino, joka on pitänyt huolta raha-asioistamme ja kaikista mahdollisista ja mahdottomista matka-, tapahtuma- ja muista järjestelyistä, jättää meidät, koska on lähdössä pitkälle matkalle. Kiitos kaikesta Siiri ja onnellista matkaa! Onneksi Johanna Rauhaniemi tulee apuun. Tervetuloa Johanna!

 

Regurgitated Perspectives – SAR 2018

A performance by Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola
At the 9th SAR – International Conference on Artistic Research
University of Plymouth, April 11th 4 pm – 13th 6 pm 2018
http://www.sarconference2018.org/

docuphotos

This performance in four parts included A Sermon, A Wake, A Communion and A Hymn. We were dealing with the issues of sympoiesis, anthropophagy and necropolitics as forms of creation to play with critical approaches to artistic research.

In her revisiting of “Day and Night of the Dog and Year of the Dog,” from the video series, Animal Years (2003-2014) Arlander explored whether a process of regurgitation as an artistic method would produce something equally valuable as the production of honey?

A Wake included four different speeches, where gathering around the urn including the possible remains of the deceased did not reveal, who the deceased might have been? A white, male authority, a friend or an unknown heretic?

In a Communion, all four of us consumed a portion of Finnish delicatessen ‘mämmi’, while Järvinen and Nauha discussed the possible alternatives to questioning colonialism and racism in performance practice. They introduced the concepts of anthropophagy, perspectivism, necropolitics; cultural appropriation, philosophers, bears and jaguars.

At the end of a Wake, Porkola leads an intervention, where four different performance scores were written on paper, and send to the audience as paper aeroplanes. The utopian thinking is demonstrated by using event scores when asking one to do something that is more or less impossible.

As the finale of the performance there was a Hymn. The music was based on the traditional Finnish folk song, “Taivas on sininen ja valkoinen”, with new words in English proposing if and how artistic research would eat itself. With this hymn accompanied by synthesizer and Theremin, we asked, if the world will notice, when artistic research may eat itself, and proposed that only united performers and artists will guarantee that art will matter in the future.

An excerpt of this performance was presented at the TUTKE – The Spring Research Day event at Kiasma Theatre, Helsinki on April 25, 2018.

 

nuotti_julkaisuun

Conversations on Performance Art II

Tonight at Muu gallery Essi Kausalainen and Sara Pathirane were having a conversation, moderated by Annette Arlander, as part of the collaboration between Muu gallery and HTDTWP. The conversation took place in the exhibition of Sara Pathirane, My Chinese Landscape. We began by discussing performance as a working method, as a strategy in producing art works, that can take other forms than a live performance. See program here. The plan was to have the conversation in Finnish, but since we were fortunate to have curator Pau Waelder with us, we discussed mainly in English, see live streaming here. Photo by Timo Soppela (?)

15.4. New deadline – Uusi päivämäärä

RUUKKU 11 call: How to do things with performance?

No problem if you missed the deadline, it is postponed until 15.4.
We invite expositions as well as short contributions (voices) related to our theme for the 11th issue of RUUKKU. The editors of this issue are Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola.
We ask you to write your proposals for research expositions in the RC catalogue at http://www.researchcatalogue.net. Please Note! The catalogue requires user rights and registration (see ‘register’). Please submit your proposals via the Research Catalogue (‘submit to publication’, ‘submit unlimited publication to’, and ‘ruukku’) no later than 15th April 2018.
The finished expositions are due by 20 June 2018.
If you have questions, please contact annette.arlander(at)uniarts.fi

Here is a link to the call http://ruukku-journal.fi/en/issues/11/call

RUUKKU 11 kutsu: Miten tehdä asioita esityksellä?

Ei hätää jos et ehtinyt ajoissa, uusi ehdotusten päivämäärää on 15.4.
Pyydämme teemaamme liittyviä ekspositioita ja puheenvuoroja RUUKKU 11 -numeroon. Numeron toimittavat Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola.
Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon http://www.researchcatalogue.net/ Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta “register”). Ehdotukset tulee lähettää RC luettelon kautta (kohdasta “publish”, “submit” ja “Ruukku”) 15.4.2018 mennessä.
Valmiit ekspositiot toivotaan 20.6. mennessä.
Jos sinulla on kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä annette.arlander(at)uniarts.fi

Tässä linkki kutsuun http://ruukku-journal.fi/fi/issues/11/call

New Materialisms network (Finland) launched in Turku

The launching of New Materialisms network (Finland) takes place right now, on 16-17 March at University of Turku. The call and preliminary program of the two-day event, organised by the Academy of Finland project “Localizing Feminist New Materialisms” led by Taru Leppänen and the COST OS 1307 working group “New Materialism Embracing the Creative Arts” (2014-2018) led by Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen and Marie-Luise Angerer, is available online. (scroll down for English).
Tero Nauha from HTDTWP was presenting our research project at the inaugural meeting of the network and I had the opportunity to join in for the presentation via Skype from Stockholm. There was not much to add to Tero’s presentation, except to emphasize the interdisciplinary nature of our project, combining philosophical, historical and artistic perspectives on performance and on research. Tero has also been active as the representative of the editorial board and as one of the editors of the 9th issue of the RUUKKU Journal “Aesthetic Intra-Actions: Practising New Materialisms in the Arts” officially published there and soon available here.
When looking at the program of the network meeting, I realize what a pity it is not to be able to participate; especially the Walking Lab tomorrow sounds exciting. The main point, however, is that the network is formed.

Uusmaterialismi verkoston perustamiskokous tapahtuu juuri nyt, 16-17.3, Turun Yliopistossa. Kaksipäiväisen tapahtuman järjestää Taru Leppäsen johtama Suomen Akatemian projekti “Localizing Feminist New Materialisms” ja Katve-Kaisa Kontturin, Milla Tiaisen ja Marie-Luise Angererin johtama COST OS 1307 työryhmä “New Materialism Embracing the Creative Arts” (2014-2018). Kutsu ja alustava ohjelma löytyvät täältä.
Tero Nauha HTDTWP:stä esitteli meidän tutkimushankkeemme verkoston perustamiskokouksessa ja minulla oli mahdollisuus olla mukana Skypen välityksellä Tukholmasta. Teron alustukseen ei ollut muuta lisättävää kuin korostaa hankkeemme alojen välistä luonnetta, sen yhdistäessä filosofisen, historiallisen ja taiteellisen näkökulman esitykseen ja tutkimukseen. Tero on myös ollut aktiivinen tutkimusneuvoston edustajana ja yhtenä toimittajana RUUKUN 9:ssä numerossa “Yhteismuotoutumisten estetiikkaa. Uusmaterialismeja taiteissa ja taiteentutkimuksessa”, joka virallisesti julkaistaan tilaisuudessa ja on pian nähtävissä täällä.
Kun katselen verkoston perustavan tapaamisen ohjelmaa, harmittaa etten pääse osallistumaan; erityisesti Walking Lab huomenna kuulostaa jännittävältä. Pääasia on kuitenkin, että verkosto on perustettu.

Greetings from Research Day II!

Last week we had Research Day II at Theatre Academy, Uniarts, Helsinki with plenty of interesting papers and experiments! Thank you for all presenters and the audience!

Find more information from here http://www.uniarts.fi/en/events/wed-31012018-1135/research-day-ii-materiality-and-performance

and here https://www.researchcatalogue.net/view/281037/281038/1677/1168

We are also happy to announce that Research Day III will be held 23.11.2018!